Jesteś tutaj:

Autor: Anita Janicka

Dnia 5 października 2021 roku miała miejsce uroczysta 51. inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD).
Całe wydarzenie zostało zarejestrowane i zamieszczone na stronie UJD.
Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia m.in. nagroda Primus in Agendo dla Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami dr Marioli Mirowskiej, Prof. UJD.

Senator Ryszard Majer gratuluje dr Marioli Mirowskiej otrzymania wyróżnienia Primus in Agendo
Na zdjęciu od lewej: Senator Ryszard Majer, dr Mariola Mirowska Prof. UJD
(foto: Grzegorz Misiak)

Odznaka jest zaszczytnym i honorowym wyróżnieniem, przyznawanym za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej i rodziny.
Pani dr Marioli Mirowskiej serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr R021.1.19.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD), paragraf 3, punkt 1 i 3. Adaptacje procesu dydaktycznego przyznawane są na pisemny wniosek studenta lub doktoranta. Wniosek należy złożyć w BON UJD nie później niż miesiąc przed planowanym terminem skorzystania z adaptacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, jeżeli ze względu na rodzaj adaptacji jest możliwe jej wdrożenie pomimo upływu terminu. Wniosek o przyznanie wsparcia wraz z wzorami odpowiednich formularzy jest dostępny w BON, oraz na stronie internetowej.

Członkiem koła może zostać każdy student i doktorant naszego Uniwersytetu. Mogą to być zarówno osoby zdrowe jak i osoby z różnymi dysfunkcjami. Celem naszego działania będzie wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych dotyczących szeroko pojętego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych, szerokiego spektrum problemów, z którymi mają do czynienia w codziennym życiu.
Chcemy zapewnić optymalną integrację studentów z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim oraz ich aktywizację i rozwój osobisty. Chcemy pomóc w rozwiązywaniu ich indywidualnych, codziennych problemów, a także udzielić im wszelkiej pomocy naukowej.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych członkostwem w „Międzywydziałowym Kole Naukowym Osób z Niepełnosprawnościami” do współpracy.

Prosimy o kontakt:
Dagmara Rosa

tel.: 603 098 160
e-mail: dagmaraar@wp.pl

Do 5 października należy składać wnioski dotyczące stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału. Stypendium specjalne może otrzymywać każdy student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności. Przy rozpatrywaniu wniosku nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.

Wniosek do pobrania (.pdf, 249 kB).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na semestr, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane także w trakcie trwania roku akademickiego pod warunkiem dostępności środków finansowych oraz gdy orzeczenie o którym mowa w ust. 1 zostało doręczone studentowi w terminie, uniemożliwiającym złożenie wniosku w terminach o których mowa w § 4 ust. 1. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Obowiązkiem studenta jest przedłożenie kompletnego wniosku o przyznanie świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami. Szczegółowa informacja na temat stypendiów i zapomóg dostępna jest w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów.

Przypominamy

Przypominamy wszystkim studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami, którzy chcą uzyskać adaptacje procesu kształcenia w roku akademickiego 2021/2022, że zgodnie z Zarządzeniem Nr R021.1.19.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD), należy zgłosić się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD oraz dopełnić wszelkich formalności najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r..

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w BON pod adresem: Waszyngtona 4/8 pokój 29, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 34 378 43 04. Można też swoje zgłoszenie przesłać mailem: bon@ujd.edu.pl.

Zapraszamy Państwa do skorzystania ze wsparcia coachingowego (on-line) * świadczonego przez wykwalifikowanego pracownika BON. Usługa skierowana jest do studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi. Jej celem jest nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z izolacją społeczną oraz z organizacją życia społecznego, edukacyjnego i zawodowego w dobie pandemii. Usługa świadczona jest nieodpłatnie we wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 12:00. Przewidywany czas spotkania to 60 min. na osobę, przy nieograniczonej liczbie spotkań wspierających. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z usługi i regulaminem wsparcia coachingowego (pdf, 168 KB). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem.

* istnieje możliwość kontaktu indywidualnego przy zachowaniu reżimu sanitarnego

Warto wspomnieć, iż Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami powstało dzięki realizacji przez Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) projektu: “Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD”.
Projekt jest realizowany z Funduszy Europejskich.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami UJD, wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Jest to niewątpliwy sukces naszej Uczelni, gdyż projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej otrzymując maksymalną liczbę punktów. Do konkursu zgłosiło się 108 uczelni, z czego 85 otrzymało finansowanie.

Kwota dofinansowania z projektu: 3 888 772,42 zł

Więcej informacji na temat wygranej w konkursie można przeczytać w aktualnościach na głównej stronie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Jeżeli w trakcie studiów na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) napotkacie Państwo jakiekolwiek problemy związane z sytuacją zdrowotną zapraszamy do naszego Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON). Zespół BON pomoże w odnalezieniu najlepszego rozwiązania oraz przygotuje odpowiednie wsparcie wspomagające Wasz proces edukacyjny lub działalność naukową.

Ponadto zachęcamy przyszłych studentów, którzy jeszcze nie zdecydowali jaki kierunek wybrać.
Rozmowa i konsultacja ze specjalistą do spraw doradztwa edukacyjnego pomoże rozchwiać wszelkie wątpliwości i ułatwić proces podjęcia decyzji.

Drzwi wejściowe do Biura ds. osób z niepełnosprawnościami
Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro mieści się przy ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 29 (parter)
e-mail: bon@ujd.edu.pl, tel. 34 3784 304

Więcej informacji na temat lokalizacji biura znajdziesz w zakładce Kontakt.

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią Covid-19 kontakt z BON możliwy jest po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (dalej: UJD) ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa pilnie zatrudni Specjalistę w zakresie pomocy psychologicznej w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami na stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu.

Tutaj znajduje się więcej informacji na temat ogłoszenia o pracę dla specjalisty w zakresie pomocy psychologicznej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • udzielanie konsultacji psychologicznych skoncentrowanych na konstruktywnym rozwiązywaniu problemów oraz opracowywaniu planów dalszego wsparcia w codzienności edukacyjnej studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami studiującym na UJD,
  • udzielanie porad psychologicznych m.in. w zakresie radzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, stanami lękowymi lub nieśmiałością; przeżywanymi trudnościami w relacjach; racjonalnym korzystaniem z używek; ćwiczeniem koncentracji uwagi i doskonaleniem zapamiętywania w procesie uczenia się,
  • przeprowadzanie i analiza testów psychologicznych,
  • prowadzenie stosownej dokumentacji niezbędnej dla działalności Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie udzielanego wsparcia.
zdjęcie przedstawia dwie postacie, siedzące na fotelach i rozmawiające ze sobą

Do góry