Dla Studentów

Usługi Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (dalej: BON) są skierowane do wszystkich studentów i doktorantów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność lub stan zdrowia mają trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Zapraszamy na spotkanie z doradcą edukacyjnym każdego, kto uważa, że względy zdrowotne mają wpływ na jego proces studiowania i wypełnianie obowiązków akademickich. Aby korzystać ze wsparcia BON nie trzeba mieć orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności. Jednak w takiej sytuacji studenci są proszeni o przedstawienie innej dokumentacji medycznej.

Trudności zdrowotne mogą przyjmować różną postać i zwykle są zindywidualizowane. Mogą one dotyczyć na przykład: niemożności pełnego uczestnictwa w zajęciach w wymaganym przez regulamin studiów zakresie (np. z powodu nawrotów choroby), dostępu do budynków lub konkretnych sal wykładowych z powodu barier architektonicznych, korzystania z wykładów (osoby z dysfunkcją słuchu), problemu z dotarciem do literatury przedmiotu w wersji audio lub w wydruku brajlowskim (osoby z uszkodzonym narządem wzroku).

Szanując niezależność osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa (w tym prawo do prywatności) pomoc BON udzielana jest osobom, które same się o nią zwrócą. W tym celu najlepiej osobiście przyjść na spotkanie do BON, po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu spotkania. (telefon: 34 3784 304; adres mail: bon@ujd.edu.pl)

Podczas rozmowy z doradcą edukacyjnym możliwe będzie ustalenie zakresu wsparcia odpowiadającego potrzebom związanym z niepełnosprawnością danego studenta. Każda sytuacja osoby ubiegającej się o przyznanie adaptacji procesu dydaktycznego rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans oraz racjonalnego dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Zachęcamy do kontaktu z BON studentów i doktorantów, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i pomimo to uznają, że ich niepełnosprawność w żaden sposób nie wpływa na proces studiowania. Warto przyjść do BON i zapoznać się z ofertą oraz porozmawiać z doradcą. Pozwali to na lepsze rozeznanie własnych potrzeb i wybór odpowiedniej formy wsparcia.

Konsultacje odbywają się w warunkach zapewniających dyskrecję. Wszelkie informacje przekazywane przez studentów podlegają zasadzie poufności.

Pamiętajmy, że studenci i doktoranci z niepełnosprawnością są traktowani tak samo jak wszyscy inni studenci. Nie istnieją żadne ulgi i przywileje, które zmieniałyby zakres wymagań, jakie należy spełnić studiując w UJD. BON dysponuje jednak dodatkowym systemem wsparcia, które może pomóc w realizacji prawa do nauki i ułatwić korzystanie ze standardowej oferty uczelni.

Zasady udzielania wsparcia studentom i doktorantom UJD z niepełnosprawnościami reguluje Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.19.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 lutego 2021 roku