Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” realizowany przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Szczególną uwagę zwracamy na moduł „Mieszkanie dla Absolwenta”

„Mieszkanie dla Absolwenta” to program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, dlatego też jesteśmy przekonani, że to właśnie na uczelniach wyższych ten program może znaleźć wielu zainteresowanych.

Bezpłatne szkolenie dotyczące tworzenia treści, projektowania i programowania stron internetowych i aplikacji mobilnych dostępnych cyfrowo.  

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej www.gov.pl regularnie szkoli w tym zakresie pracowników podmiotów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Szkolenia wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Forma i czas trwania szkoleń

Szkolenie w formie zdalnej. Mają one formę wykładów, z możliwością zadawania pytań trenerowi.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 12:00.

Szkolenia zaplanowane w 2022 r.

Rozwój polityki społecznej sprawia, że działania na rzecz godnego życia obywateli stają się coraz powszechniejsze i docierają do obszarów życia publicznego dotąd pomijanych, a czasem wręcz dyskryminowanych. Szczególne miejsce w społeczeństwie należne jest grupom społecznym, które z racji swoich indywidualnych cech i szeroko rozumianych
uwarunkowań, mogą być narażone na jakikolwiek przejaw dyskryminacji, należą do nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osoby starsze. Tym właśnie grupom społecznym dedykowany jest proces deinstytucjonalizacji, o którym chcemy rozmawiać podczas Seminarium: ,,Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”, na które serdecznie zapraszamy.

Seminarium odbędzie się 15.11.2022 r.
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza
w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, sala 121
Auditorium Maximum, w godzinach 10:30-14:30.

Organizatorem Seminarium jest Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD oraz Stowarzyszenie Pracy
Socjalnej Auxilio Venire.

Ramowy program Seminarium
,,Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”

10:30 – 11:00
Powitanie uczestników oraz prelegentów Seminarium i przedstawienie jego przebiegu – dr Mariola Mirowska, prof. UJD – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Uroczyste otwarcie – JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych – Gawrońska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
11:00 – 11:30
Wykład wprowadzający – Charakterystyka usług społecznych – dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
11:30 – 11:50
Przerwa kawowa
11:50 – 14:00
Panel ekspercki „Usługi społeczne – nowa jakość życia osób z niepełnosprawnościami”. Moderator dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
Goście panelu:

 • Obszar polityki społecznej – Justyna Pawlak – dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dr Ryszard Majer, prof. UJD, senator RP, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Obszar zdrowia – Ilona Nawara-Malik zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Obszar edukacji – dr Mariola Mirowska, prof. UJD – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 • Obszar wymiaru sprawiedliwości – Rafał Olszewski Sędzia Sądu Okręgowego, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie.
 • Obszar wsparcia instytucjonalnego – Sebastian Szymonik -Dyrektor Generalny PFRON, Małgorzata Radziszewska – pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON
 • Obszar orqanizacji NGO – Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.

14:00-14:30
Dyskusja, podsumowanie i wnioski.

Podczas Seminarium odbywać się będą imprezy towarzyszące:

 • Dzień Otwarty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami – wystawa sprzętu
  specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami.
  Oferta wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
 • Forum Senioralne – prezentacja wytworów/ produktów organizacji senioralnych.
 • Dzień Pracownika Socjalnego.

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów ostatniego roku studiów lub absolwentów.

Kompleksowe wsparcie studentów z niepełnosprawnościami ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy.

GRUPA DOCELOWA
Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

I etap: od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.
II etap: od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:
tel. 505 104 445
tel. 782 283 470

Źródło i więcej informacji: http://www.stowarzyszenie-klucz.pl/projekt-wspol%EF%AC%81nansowany-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-absolwent-praca-stabilizacja/

Napis z tytułem konferencji, data i miejscowość, logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki, z prawej strony banera zdjęcie zadowolonych osób, mężczyzna na wózku przybija "piątkę" kobicie siedzącej przy biurku
Zdjęcie główne Konferencji Niepełnosprawni na rynku pracy

W dniu 09.11.2022r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej IX edycję konferencji pn. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”.

Temat przewodni tegorocznej edycji to: Zatrudnienie wspomagane sposobem na poprawę aktywności zawodowej OzN.

Rejestracja, wszelkie informacje i szczegółowe programy znajdują się na stronie wydarzenia.

Szanowni Państwo

Udostępniamy link do ankiety dla studentów z niepełnosprawnościami ostatniego roku studiów oraz absolwentom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy i uzyskaniu stabilnego zatrudnienia wraz z bezpłatnym wsparciem w zakresie m.in. certyfikowanych szkoleń zawodowych.

Ankieta ma na celu pozyskanie informacji do realizacji projektu Absolwent planowanego projektu realizowanego przez PFRON dlatego też każda opinia potencjalnego kandydata będzie cenna do opracowania projektu odpowiadającego potrzebom obecnym lub przyszłym absolwentom z niepełnosprawnością z woj. śląskiego.

Należy nadmienić, że obecnie realizowany jest projekt Razem w przyszłość w ramach działania 1.5 PO WER, w którym także oferowana jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Link do ankiety

Rozpoczynamy nabór na szkolenia organizowane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami w dniach 24-25 października 2022 roku („Podniesienie świadomości i wiedzy nt. autyzmu w środowisku akademickim”) oraz 8-9 grudnia 2022 roku („Podniesienie świadomości w zakresie zaburzeń psychicznych w środowisku akademickim”). Szkolenia przewidziane są zarówno dla pracowników, jak i studentów UJD.

Ramowy wykaz zagadnień objętych szkoleniami przekazujemy w załącznikach.

Dysponujemy 40 miejscami na każde ze szkoleń; można zgłosić się na oba szkolenia.

Nabór zakończy się w dniu 20.10.2022 roku (o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń).

Pierwszy dzień szkolenia będzie obejmował wspólną dla wszystkich uczestników część teoretyczną (wykładową), natomiast w drugim dniu przewidziane są dwa równoległe warsztaty szkoleniowe (osobno dla kadry akademickiej i dla studentów). Szkolenia będą się odbywać w godzinach 9.00 – 14.00 lub 10.00 – 15.00, w zależności od dostępności sal w budynku głównym UJD przy ul. Waszyngtona 4/8.

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji między pracownikami i studentami Wydziału oraz o zgłaszanie się do udziału w szkoleniach poprzez wpisanie wymaganych danych do załączonej tabelki i przesłanie jej na adres: bon@ujd.edu.pl

Załączniki:

logotyp z napisem aktywny samorząd, obok ikona graficzna z osobą na wózku na tle obrysu Polski

10 października 2022 r. upływa termin składania wniosków dotyczących Modułu II programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Moduł II pozwala na uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON, które ma stanowić pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski o dofinansowanie powinny być składane za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Dzięki SOW zrobią to Państwo bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

 • zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl
 • posiadać adres poczty elektronicznej,
 • posiadać profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap (dostępny również w bankowości elektronicznej większości banków) lub posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny).

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku za pomocą platformy SOW, wnioski mogą być również składane w formie papierowej. W takiej sytuacji wniosek należy złożyć osobiście lub wysłać pocztąna adres:

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Aleja Niepodległości 20/22 , 42-216 Częstochowa
tel. 34 363 18 19

Treść pochodzi z serwisu internetowego: mops.czestochowa.pl

Szkolenia dotyczące tworzenia treści, projektowania i programowania stron internetowych i aplikacji mobilnych dostępnych cyfrowo i wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na portalu internetowym gov.pl zaplanowano szkolenie w formie zdalnej:

11 października – Dostępność cyfrowa treści graficznych i multimediów

Mają one formę wykładów, z możliwością zadawania pytań trenerowi.
Szkolenia odbywają w godzinach 9:00 – 12:00.

Nie trzeba się wcześniej rejestrować. Wystarczy, że w dniu szkolenia użyjesz linku do szkolenia. Link ten publikujemy najpóźniej tydzień przed terminem szkolenia – pojawia się obok nazwy szkolenia, powyżej, w sekcji “Szkolenia zaplanowane na 2022 r.” 

Szkolenia odbywają się za pośrednictwem narzędzia MS Teams – możesz korzystać z wersji przeglądarkowej tego narzędzia lub zainstalować aplikację MS Teams.

Jeśli potrzebujesz jakiś szczególnych form wsparcia lub przygotowania materiałów w określonej formie, poinformuj nas o tym. Potrzebujemy co najmniej 2 tygodni przed szkoleniem, żeby zapewnić Ci takie dostosowanie. Poinformuj nas zatem o tym wcześniej.

Do góry