Aktualności

Polski Związek Niewidomych: Weź udział w projekcie ADD@ME

Jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą w wieku 18−30 lat i chcesz wziąć udział w międzynarodowym przedsięwzięciu? Projekt ADD@ME czeka na Ciebie!

Działanie Ambasadorzy Różnorodności i nie-Dyskryminacji @ nowe Metody Edukacji nieformalnej (Ambassadors of Diversity and non-Discrimination @ new Methods in non-formal Education) realizowane jest ze środków programu Erasmus plus, a jego liderem jest Włoski Związek Niewidomych i Słabowidzących (okręg we Florencji). Partnerami projektu są: Polski Związek Niewidomych, Fundacja Docete Omnes (Hiszpania), VIEWS International (Belgia), OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA (Rumunia), PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grecja). Projekt trwa już od listopada 2020 r., a zakończy się 31.10.2022 r.

W ramach inicjatywy zaplanowano jedno− lub dwudniowe szkolenie dla 15 młodych osób z dysfunkcją narządu wzroku w wieku 18−30 lat. Wydarzenie ma na celu przygotować do przeprowadzenia warsztatów podnoszących świadomość społeczną na temat problemów związanych z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Co więcej, spośród uczestników zostanie wybranych pięć osób znających język angielski, które w dniach 15−21 maja 2022 r. wyjadą do Belgii, do Liège. Tam wezmą udział w szkoleniu, które przybliży im, jak skutecznie wykorzystać opracowaną w ramach projektu aplikację mobilną oraz quizową grę online. Narzędzia te stworzono, aby służyły jako pomoce edukacyjne.

W Belgii spotkają się osoby z Grecji, Belgii, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Włoch, czyli wszystkich państw biorących udział w przedsięwzięciu. Uczestnicy, decydując się na udział w ADD@ME, będą zobowiązani do przeprowadzenia dwu− lub trzygodzinnych warsztatów dla społeczności lokalnej (grupa dwunastoosobowa), których celem będzie podnoszenie świadomości na temat problematyki niepełnosprawności narządu wzroku.

Osoby zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu mogą uzyskać więcej informacji na jego temat, kontaktując się telefonicznie (nr tel. 22 887 62 70) lub mailowo (e-mail: alemanczyk@pzn.org.pl). Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2022 r.

Źródło: https://pzn.org.pl/wez-udzial-w-projekcie-addme/

W budynkach naszego Uniwersytetu pojawił się sprzęt, którego nigdy nie chcielibyśmy używać, ale który może ocalić życie. Są to krzesła ewakuacyjne, które są przydatne w przypadku braku możliwości korzystania z wind i konieczności udzielenia pomocy osobom, które nie poruszają się samodzielnie. Krzesła można łatwo odnaleźć dzięki specjalnemu oznaczeniu.

Oznaczenie umiejscowienia wózka ewakuacyjnego

Zapewniają one szybką, łatwą i bezpieczną ewakuację osób niepełnosprawnych lub rannych w sytuacjach awaryjnych i zagrażających życiu lub zdrowiu. Kiedy jedyną drogą ewakuacji pozostają schody, krzesła ewakuacyjne są najlepszym rozwiązaniem m.in. dla osób z niepełnosprawnościami ruchu i wzroku oraz dla innych osób poszkodowanych i wymagających pomocy, kiedy jedyną drogą ewakuacji pozostają schody.

Krzesła ewakuacyjne na Uczelni to kolejna inicjatywa Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami zrealizowana w celu zwiększenia dostępności i zagwarantowania bezpieczeństwa osobom z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Oferowane wsparcie

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • poradnictwo zawodowe;
 • doradztwo zawodowe;
 • wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego (w tym wparcie indywidualne, zatrudnienie oraz monitoring zatrudnienia);
 • bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze ofert pracy;
 • bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze kursów zawodowych;
 • bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze staży zawodowych;
 • udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • odbycie płatnego stażu zawodowego trwającego 3 miesiące;
 • dodatek motywacyjny max. do 12 miesięcy

Więcej informacji na temat projektu dostępne są na stronie internetowej www.stowarzyszenie-klucz.pl.

Ulotka projektu: ABSOLWENT—>PRACA^STABILIZACJA.

Dziękujemy że byliście z nami podczas Dnia Integracji.
Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Prelegentów, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji.

Media o tym wydarzeniu:

Radio Jura

Gazeta Regionalna

TV Orion

Radio Fiat


Codziennie mamy okazję stawać się lepszymi ludźmi, rozwijając empatię i zrozumienie dla ograniczeń i słabości. Stawiamy na integrację oraz zwiększanie świadomości środowiska akademickiego w zakresie funkcjonowania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Chcemy też pokazać nasze możliwości i dobre praktyki w wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji .

Dzień Integracji w Uniwersytecie rozpoczął się powitaniem uczestników przez JM Rektor prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską.

Powitanie uczestników przez JM Rektor prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską

O konieczności wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (dalej: BON) mówiła Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami dr Mariola Mirowska, prof. UJD.

dr Mariola Mirowska, prof. UJD
Powitanie uczestników i wystąpienie dr Marioli Mirowskiej, prof. UJD – Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Dr Anna Irasiak przedstawiła realizację projektu: „Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD”; nr POWR.03.05.00-00-A037/19 Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w którym aktualnie uczestniczy Uniwersytet.

Dr Anna Irasiak kierownik projektu "Uniwersytet dostępny"
Wystąpienie Dr Anny Irasiak kierownika projektu “Uniwersytet dostępny”

Jaki jest zakres udzielanego wsparcia i na jakich zasadach są udzielane adaptacje procesu kształcenia? – wyjaśnili pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Powiedzieli też o tym kto i w jaki sposób może ubiegać się o adaptacje lub wypożyczenie specjalistycznego sprzętu wspierającego osoby niepełnosprawnościami w procesie dydaktycznym.

Przykłady dobrych praktyk z zakresu udzielanego studentom i doktorantom wsparcia przedstawili studenci Uniwersytetu, którzy korzystają z adaptacji procesu kształcenia. Opowiadali o trudnościach wynikających z ich niepełnosprawności i możliwościach ich przezwyciężenia dzięki wsparciu udzielanym przez BON, zarówno w zakresie adaptacji procesu kształcenia, jak też możliwości wypożyczenia i wspomagania się specjalistycznym sprzętem kompensującym.

Podczas Dnia Integracji była również możliwość spotkań indywidualnych z doradcami i asystentami edukacyjnymi oraz specjalistą ds. technologii wspierających pracującymi w BON. Na tych konsultacjach uczestnicy opowiadali o swoich potrzebach wynikających z niepełnosprawności, indywidualnie pytali o zasady uzyskania adaptacji procesu kształcenia, poznawali zakres wsparcia dedykowanego dla konkretnej sytuacji. Były też zgłoszenia do współpracy z Międzywydziałowym Kołem Naukowym Osób z Niepełnosprawnościami.

Zaprezentowano specjalistyczne sprzęty wspomagające osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy mogli zobaczyć jak działają skanery książek, czytniki tekstu, klawiatury specjalistyczne, urządzenia powiększające, przenośne pętle indukcyjne itd.. poznać praktyczne ich wykorzystanie oraz możliwości tego sprzętu.

Specjalistyczny sprzęt do dyspozycji studentom z niepełnosprawnościami
Prezentacja specjalistycznych sprzętów wspomagająca proces kształcenia
Prezentacja specjalistycznych sprzętów wspomagająca proces kształcenia do dyspozycji dla studentów z niepełnosprawnościami
Specjalistyczne klawiatury wspomagająca proces kształcenia

Wszyscy uczestnicy Dnia Integracji mogli też wziąć udział w specjalnym quizie zawierającym 10 pytań z zakresu dostępności i sprawdzić swoja wiedzę. Spośród osób, które rozwiązały quiz bezbłędnie rozlosowane zostały nagrody-niespodzianki.

W Dniu Integracji uczestniczyli również uczniowie z niepełnosprawnościami ze szkół średnich z Częstochowy:
Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej
Zespołu Szkół Technicznych im. św. Jana Pawła II
Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jest uczelnią przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami. W roku akademickim 2021/22 studiuje w naszej Uczelni 146 studentów z orzeczeniem niepełnosprawności.Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami są traktowani w ten sam sposób jak pozostali studenci. Nie istnieją żadne ulgi i przywileje, które zmieniałyby zakres wymagań, jakie należy spełnić studiując w UJD. Uczelnia dysponuje jednak dodatkowym systemem wsparcia i adaptacji procesu kształcenia, które mogą pomóc w realizacji prawa do nauki i ułatwić korzystanie z oferty Uczelni.

Kadra dydaktyczna Uniwersytetu uczestniczy w licznych szkoleniach dotyczących specyfiki potrzeb i uwarunkowań osób z niepełnosprawnościami oraz z zakresu zapewniania dostępności procesu kształcenia.

Sprawy dotyczące dostępności należą do kompetencji Koordynatora ds. Dostępności oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.Osobami wspierającymi działania Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami na poszczególnych Wydziałach oraz w Szkole Doktorskiej UJD są Koordynatorzy ds. osób z niepełnosprawnościami.

Dr Karolina Paluszek, koordynator na Wydziale Prawa i Ekonomii – „Zadaniem koordynatorów jest troska o niepełnosprawnych studentów i doktorantów odbywających kształcenie w danej jednostce, a także wspieranie pracowników administracyjnych i dydaktycznych w pracy z tymi osobami. Koordynator jest zatem pośrednikiem między Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami a jednostką, którą reprezentuje oraz pomiędzy pracownikami swojej jednostki, a beneficjentami udzielanego wsparcia. Znając realia studiowania i pracy, koordynator stanowi ważne ogniwo w procesie tworzenia i stosowania efektywnego systemu wsparcia, uwzględniającego specyfikę kierunku i poziomu studiów.”

Funkcjonujące od października 2020 roku Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami oferuje pomoc i adaptacje procesu kształcenia dla wszystkich studentów i doktorantów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność lub stan zdrowia mają trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Trudności zdrowotne mogą przyjmować różną postać i zwykle są zindywidualizowane. Możemy udzielić wsparcia każdemu, kto uważa, że względy zdrowotne mają wpływ na jego proces studiowania i wypełnianie obowiązków akademickich. Aby korzystać ze wsparcia BON nie trzeba mieć orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności.

Adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające studentowi czy doktorantowi możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich, uwzględniające sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach. Adaptacje dotyczą wyłącznie formy kształcenia, egzaminów i zaliczeń, a nie obowiązującej treści merytorycznej.

Dariusz Turek, student I roku na Wydziale Humanistycznym – „Jestem studentem z Zespołem Aspergera. Ponieważ mam lęk przed poznawaniem nowych osób, to pierwszą barierą którą musiałem pokonać było zaklimatyzowanie się na Uczelni z nowymi osobami, a także samym odbiorem mojej osoby przez rówieśników. Kolejnym problemem jest dla mnie czas na kolokwiach; potrzebuję więcej czasu, gdyż działanie pod presją czasu jest dla mnie stresujące, nie mogę się wtedy spokojnie skupić na swojej pracy. Potrzebuję też dokładnej informacji z jakiego zakresu materiału będzie kolokwium oraz w jaki sposób ono będzie się odbywało. Jednym z największych problemów są dla mnie niespodziewane zmiany w planie zajęć. Takie wydarzenia powodują u mnie silne napięcia emocjonalne i czasem wyprowadzają mnie z równowagi.”

Dagmara Rosa, studentka III roku na Wydziale Prawa i Ekonomii – „Jestem studentką z niepełnosprawnością narządu wzroku i bardzo ważne są dla mnie wszelkie inicjatywy, które podnoszą świadomość innych ludzi na trudności z jakimi na co dzień zmagają się osoby z niepełnosprawnością. W obecnych czasach niepełnosprawność nie oznacza wykluczenia. Otrzymałam wsparcie od Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wsparcie to polega zarówno na opracowaniu optymalnych adaptacji procesu studiowania czyli dostosowaniu procesu kształcenia do moich indywidualnych potrzeb, które wyrównają moje szanse edukacyjne przy jednoczesnym utrzymaniu standardu akademickiego oraz wypożyczenie sprzętu typu „Zoomax”, który umożliwia mi czytanie tekstu.”

Każda sytuacja osoby ubiegającej się o przyznanie adaptacji procesu dydaktycznego rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans oraz racjonalnego dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Student z niepełnosprawnością ma również prawo ubiegać się o przyznanie stypendium specjalnego, czyli dodatkowej pomocy materialnej przeznaczonej na wyrównanie szans. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Przy rozpatrywaniu wniosku nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.

opr. mgr Andrzej Zembik (BON UJD)

Rozwiązanie quizu i losowanie nagród dla uczestników którzy podali poprawne odpowiedzi
Rozwiązanie quizu i losowanie nagród dla uczestników którzy podali poprawne odpowiedzi
Losowanie upominków dla uczestników quizu
Losowanie upominków dla uczestników quizu

Już za chwilę zaczynamy!

plakat Dnia Integracji

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
7 grudnia 2021, godzina 9.00 – 13.00
Audytorium Maximum, ul. Waszyngtona 4/8 (I piętro)

W programie:
9.00
Powitanie uczestników

9.30 – 10.30
Oferta Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Zasady adaptacji procesu dydaktycznego i ich podstawy prawne
Przykłady dobrych praktyk
Quiz dotyczący dostępności

10.30 – 12.30
Indywidualne spotkania z doradcami i asystentami edukacyjnymi oraz specjalistą ds. technologii wspierających
Prezentacja działania specjalistycznych sprzętów wspomagających proces kształcenia
Rozwiązanie quizu
Poczęstunek

Codziennie mamy okazję stawać się lepszymi ludźmi, rozwijając empatię i zrozumienie dla ograniczeń i słabości. Stawiamy na integrację oraz zwiększanie świadomości środowiska akademickiego w zakresie funkcjonowania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Chcemy też pokazać nasze możliwości i dobre praktyki w wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji tych studentów i doktorantów.


Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
wraz z zespołem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)
zapraszają serdecznie na:

DZIEŃ INTEGRACJI

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
7 grudnia 2021, godzina 9.00 – 13.00
Audytorium Maximum, ul. Waszyngtona 4/8 (I piętro)

W programie:
9.00
Powitanie uczestników

9.30 – 10.30
Oferta Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Zasady adaptacji procesu dydaktycznego i ich podstawy prawne
Przykłady dobrych praktyk
Quiz dotyczący dostępności

10.30 – 12.30
Indywidualne spotkania z doradcami i asystentami edukacyjnymi oraz specjalistą ds. technologii wspierających
Prezentacja działania specjalistycznych sprzętów wspomagających proces kształcenia
Rozwiązanie quizu
Poczęstunek


Plakat promujący wydarzenie Dnia Integracji w BON UJD. Logotypy Uniwersytetu i BON, program wydarzenia i dane kontaktowe Biura

Dnia 22 listopada 2021 r. w auli “Auditorium Maximum” Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się Seminarium Naukowe z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pt.: “Ziemia Częstochowska strategie i kierunki rozwoju lokalnych społeczności – usługi społeczne jako wyzwanie”.
Uroczystość rozpoczęła Jej Magnificencja Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

Mieliśmy zaszczyt gościć Pawła Wdówika Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Senatora RP dra Ryszarda Majera, prof. UJD. Ponadto w seminarium uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy socjalni oraz pracownicy Uniwersytetu.

Liczni zgromadzeni wysłuchali również prelekcji dr Marioli Mirowskiej, Prof UJD – Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Marię Włodarczyk Wójta Gminy Dąbrowa Zielona oraz Martę Goldsztajn Dyrektora Fundacji Oczami Brata. Całość umilił poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wąsoszu.

Wydarzenie zostało opisane na stronie internetowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
w partnerstwie z Samorządami i Organizacjami Pozarządowymi Ziemi Częstochowskiej

Zapraszają do udziału w Seminarium Naukowym zorganizowanym z okazji

Dnia Pracownika Socjalnego 2021


Ziemia Częstochowska strategie i kierunki rozwoju lokalnych społeczności – usługi społeczne jako wyzwanie


22 listopada, poniedziałek godz. 11.00, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, aula Auditorium Maximum, ul. Waszyngtona 4/8

Program Ramowy:

 • Uroczyste rozpoczęcie seminarium i wystąpienia zaproszonych gości,
 • Wykład inauguracyjny – Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • Prezentacja rozwoju usług społecznych w środowisku akademickim,
 • Prezentacja rozwoju usług społecznych przez samorządy lokalne,
 • Prezentacja rozwoju usług społecznych przez organizacje pozarządowe,
 • Podsumowanie seminarium i zaproszenie na poczęstunek.

Uwaga:
Podczas seminarium zachowany zostanie reżim sanitarny: prosimy o pozostawanie w maseczkach i zajmowanie miejsc na sali zachowując stosowne odstępy.

Do góry