Dla kandydatów

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie realizuje europejski model interaktywnego traktowania niepełnosprawności, zgodnie z którym każda osoba, niezależnie od dysfunkcji zdrowotnych może kształcić się na poziomie wyższym. Stosujemy zindywidualizowane podejście, polegające na identyfikacji trudności, jakie powoduje dana dysfunkcja, oraz ustalamy sposoby ich niwelowania. W konsekwencji wprowadzane są niezbędne rozwiązania organizacyjne oraz dostosowania technologiczne.

zadowolona studentka, trzyma w rękach teczkę

Kandydaci mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ograniczeń w wyborze studiów związanych ze stanem zdrowia kandydata.

Dążymy do zapewnienia pełnej dostępności, stwarzając warunki do pełnego uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich wymiarach życia akademickiego.

Studenci i doktoranci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w zależności od jej rodzaju i stopnia, mają prawo m.in. do: szczególnych warunków uczestnictwa w zajęciach oraz ustalenia indywidualnych terminów i form ich zaliczania, a także różnorodnych modyfikacji w procesie studiowania. Są to między innymi:

  • indywidualna organizacja studiów
  • odpowiednia do dysfunkcji adaptacja materiałów dydaktycznych
  • wypożyczenie sprzętu specjalistycznego kompensującego niepełnosprawności, takiego jak: dyktafony, powiększalniki, laptopy z szczególnymi funkcjami, itp.
  • dopasowane do specyficznych potrzeb danej osoby wsparcie ze strony asystenta edukacyjnego
  • indywidualny lektorat języka obcego realizowanego przez Studium Nauki Języków Obcych w ramach programu studiów
  • pomoc tłumacza Polskiego Języka Migowego

Metody i formy kształcenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Również Biblioteka Uczelni pozwala studentom z różnymi dysfunkcjami na korzystanie ze zbiorów w formach alternatywnych.

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi mogą korzystać ze stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Oprócz tego osoby z niepełnosprawnościami, w ramach wyrównania szans edukacyjnych, otrzymują  stypendium specjalne.

Więcej informacji o możliwościach wsparcia znajduje się na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi tutaj szczegółowymi informacjami na temat adaptacji procesu studiowania.

Katalog form wsparcia

Wypożyczalnia sprzętu

Jak uzyskać adaptację procesu kształcenia?

Stypendium specjalne

Każdy kandydat z niepełnosprawnościami zamierzający ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet może zwrócić się po poradę do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Pracownicy Biura pomogą kandydatom podjąć decyzję, omówią potrzeby i formy wsparcia np. organizację pracy asystenta, zaopatrzenie w dodatkowe urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny, pomoc organizacyjną w realizacji zajęć dydaktycznych oraz adaptację materiałów dydaktycznych.

Zainteresowani kandydaci mogą się kontaktować z Biurem podczas całego procesu rekrutacji. Można też przesłać pytania na adres e-mailowy Biura: bon@ujd.edu.pl lub zadzwonić: telefon 34 3784 304 lub +48 451 160 704.
Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój stan zdrowia pozwoli Ci efektywnie studiować na danym kierunku, dowiedz się jakie wsparcie możemy Ci zaoferować i czy będzie ono dla Ciebie wystarczające. Umów się telefonicznie lub mailowo na spotkanie w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie uzyskasz potrzebne informację, poradę i odpowiednie wsparcie.

Zapraszamy do składania aplikacji poprzez Serwis Internetowej Rekrutacji Kandydatów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi.

Praktyczny poradnik: Uczelnie bez barier: wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami.