Aktualności

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w ramach umowy cywilno-prawnej (umowa – zlecenie w wymiarze ok. 20 godz. tygodniowo):

Specjalista w zakresie pomocy psychologicznej 
w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Oczekiwane wymagania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy,
 • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie konsultacji psychologicznych skoncentrowanych na konstruktywnym rozwiązywaniu problemów oraz opracowywaniu planów dalszego wsparcia w codzienności edukacyjnej studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami studiującym na UJD,
 • udzielanie porad psychologicznych m.in. w zakresie radzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, stanami lękowymi lub nieśmiałością; przeżywanymi trudnościami w relacjach; racjonalnym korzystaniem z używek; ćwiczeniem koncentracji uwagi i doskonaleniem zapamiętywania w procesie uczenia się,
 • przeprowadzanie i analiza testów psychologicznych,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji niezbędnej dla działalności Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie udzielanego wsparcia

Wymagane dokumenty:

 1. formularz wyceny [do pobrania w tym linku],
 2. życiorys (CV), z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom oraz stosowne zaświadczenia dotyczące kwalifikacji),
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności

Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: bon@ujd.edu.pl lub w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD  ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 z dopiskiem „Oferta pracy” (godziny pracy 8:00-15:00) w terminie do 27.01.2023 r. Wymagane dokumenty: życiorys i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno –Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie)
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22¹§ 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania

Bezpłatne szkolenie dotyczące tworzenia treści, projektowania i programowania stron internetowych i aplikacji mobilnych dostępnych cyfrowo.  

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej www.gov.pl regularnie szkoli w tym zakresie pracowników podmiotów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Szkolenia wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Forma i czas trwania szkoleń

Szkolenie w formie zdalnej. Mają one formę wykładów, z możliwością zadawania pytań trenerowi.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 12:00.

Szkolenia zaplanowane w 2023 r.

 • 17 stycznia – Jak samodzielnie ocenić stan dostępności cyfrowej strony internetowej – Kliknij 17 stycznia, aby dołączyć do szkolenia
 • 14 lutego – Jak samodzielnie ocenić stan dostępności aplikacji mobilnej
 • 14 marca  – Jak przygotować lub zaktualizować deklarację dostępności
 • 18 kwietnia – Jak tworzyć dostępne cyfrowo treści
 • 9 maja – Jak tworzyć dostępne cyfrowo formularze
 • 13 czerwca – Jak publikować dostępne cyfrowo treści w mediach społecznościowych

Dużo zdrowia, pokoju,
dobra, nadziei
i miłości na nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
i cały Nowy Rok 2023

życzą
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami dr Mariola Mirowska, prof. UJD
oraz Zespół BON

życzenia świąteczne, bordowe tło, choinka z bombkami

Informacja dotycząca szkoleń organizowanych przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) dla pracowników i studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) w czwartym kwartale 2022 roku

W dniach 28-29 października oraz 8-9 grudnia br. odbyły się organizowane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami szkolenia dla społeczności akademickiej UJD mające na celu podniesienie wiedzy i świadomości nt. spektrum autyzmu oraz zaburzeń psychicznych
(w tym depresji i zaburzeń lękowych).

chłopiec siedzi i kuli głowę do kolan, malowane akwarelą

Pierwsze ze szkoleń, październikowe, poświęcone było m.in. kryteriom diagnostycznym autyzmu; specyfice funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób neurologicznie nienormatywnych; modelom wspierania osób autystycznych; przywiązaniu osób ze spectrum autyzmu do rytuałów i automatyzmów oraz praktycznym wskazówkom dotyczącym nawiązywania właściwych relacji z osobami autystycznymi.

kobieta patrzy w dal na deszcz, trzymając ręce i głowę na szybie okna

Drugie ze szkoleń, grudniowe, dotyczyło m.in. czynników wpływających na zdrowie psychiczne człowieka; głównych typów zaburzeń psychicznych; objawów depresji (w tym długotrwałego smutku, utraty zainteresowań, braku energii, zaburzeń snu, odczuwaniu niepokoju i lęku, trudności z koncentracją, poczucia bezsensu, myśli samobójczych); wpływu izolacji społecznej na zaburzenia nastroju oraz szczególnie trudnych sytuacji związanych
z zachowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym agresji i wycofaniu społecznemu).

Szkolenia przebiegały w dobrej atmosferze i sprzyjały wymianie doświadczeń między uczestnikami. W pierwszym dniu każdego ze szkoleń, teoretycznym, miała miejsce prelekcja przeznaczona dla wszystkich osób biorących udział w szkoleniach. Natomiast w drugim dniu szkoleń odbywały się warsztaty w grupach, oddzielnie dla studentów i dla kadry akademicko-administracyjnej.

Przewidujemy kolejne edycje szkoleń wiosną 2023 roku.

15 listopada 2022 roku w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza
w Częstochowie odbyło się Seminarium: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A DEINSTYTUCJONALIZACJA.

Po wprowadzeniu w tematykę Seminarium przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób
z Niepełnosprawnościami, dr Mariolę Mirowską, prof. UJD, uroczystego otwarcia obrad dokonała
Jej Magnificencja Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. W części oficjalnej głos zabrali również: Senator RP dr Ryszard Majer, prof. UJD oraz Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz. Wykład wprowadzający do Seminarium: „Charakterystyka usług społecznych” wygłosił dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD.

Wprowadzenie w tematykę Seminarium przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr Mariolę Mirowską, prof. UJD
Wprowadzenie w tematykę Seminarium przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr Mariolę Mirowską, prof. UJD

W dyskusji podczas panelu eksperckiego „Usługi społeczne – nowa jakość życia osób
z niepełnosprawnościami”
uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Justyna Pawlak; Senator RP dr Ryszard Majer, prof. UJD; Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Ilona Nawara-Malik; Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr Mariola Mirowska, prof. UJD; Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie SSO Rafał Olszewski; Dyrektor Generalny PRFON Sebastian Szymonik; Pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON Małgorzata Radziszewska oraz Prezes Fundacji Oczami Brata Paweł Bilski.

Paneliści dyskutowali m.in. o szansach i zagrożeniach procesu deinstycjonalizacji w obszarach polityki społecznej, zdrowia i edukacji, a także o uwarunkowaniach procesu w wymiarze rozwiązań prawnych
i pomocy społecznej. W dyskusji rozważano m.in. w jaki sposób zbudować system profesjonalnych, środowiskowych, rodzinnych i domowych usług społecznych realizowanych przez sektor publiczny, społeczny oraz działania nieformalne. Integralną jego częścią jest proces polegający na reorganizacji istniejących placówek, otwierający je na środowisko, ograniczający ich wielkość i przede wszystkim poprawiający jakość życia osób w nich przebywających.

W części dyskusyjnej/podsumowującej Seminarium paneliści jak i uczestnicy seminarium zwracali uwagę na zasadność ograniczania opieki instytucjonalnej na rzecz opieki świadczonej w środowisku lokalnym. Szansę na przyszłość dostrzeżono w zapewnieniu różnorodnych usług społecznych i pozostawieniu wyboru formy usług odbiorcom. Podkreślono również potrzebę rozwoju usług zindywidualizowanych, szczególnie tych, które mogą ograniczyć konieczność opieki instytucjonalnej, zwłaszcza w sytuacji niepełnosprawności, kryzysu zdrowia psychicznego, starości, kryzysu bezdomności czy w sytuacji opuszczenia swojego domu w wyniku wojny lub z innych powodów. To również szansa na urzeczywistnienie prawa dzieci i młodzieży do życia w rodzinach.

W gronie licznie zgromadzonych uczestników Seminarium znaleźli się dyrektorzy/ kierownicy instytucji/placówek służb społecznych, prawnicy, prezesi/ przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół/klubów senioralnych oraz wykładowcy i studenci UJD.

Podczas Seminarium odbył się Dzień Otwarty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD , Forum Senioralne oraz  Dzień Pracownika Socjalnego.

Organizatorami Seminarium byli: Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr Mariola Mirowska, prof. UJD
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami dr Mariola Mirowska, prof. UJD
uroczyste otwarcie obrad, na zdjęciu
Jej Magnificencja Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.
Uroczystego otwarcia obrad dokonała
Jej Magnificencja Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
na zdjęciu Jej Magnificencja Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
Jej Magnificencja Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
Uczestnicy seminarium
Uczestnicy seminarium
Senator RP dr Ryszard Majer, prof. UJD
Senator RP dr Ryszard Majer, prof. UJD
Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz
Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz
Wykład wprowadzający do Seminarium: „Charakterystyka usług społecznych”
wygłosił dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
Na zdjęciu dr Mariola Mirowska, prof. UJD udziela wywiadu
Paneliści od lewej: Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie SSO Rafał Olszewski; Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Justyna Pawlak; Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Ilona Nawara-Malik; Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr Mariola Mirowska, prof. UJD; Moderator seminarium dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD; Pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON Małgorzata Radziszewska; Dyrektor Generalny PRFON Sebastian Szymonik; Prezes Fundacji Oczami Brata Paweł Bilski oraz senator RP dr Ryszard Majer, prof. UJD
Paneliści od lewej: Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie SSO Rafał Olszewski; Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Justyna Pawlak; Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Ilona Nawara-Malik; Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr Mariola Mirowska, prof. UJD; Moderator seminarium dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD; Pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON Małgorzata Radziszewska; Dyrektor Generalny PRFON Sebastian Szymonik; Prezes Fundacji Oczami Brata Paweł Bilski oraz senator RP dr Ryszard Majer, prof. UJD
Dyskusje, podsumowanie i wnioski
Dyskusje, podsumowanie, wnioski i zakończenie seminarium

Działające w obszarze pomocy społecznej Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie “DLA RODZINY”, które promuje przywiązanie do wartości społecznych i respektowanie praw człowieka, dziecka i rodziny było współorganizatorem VI FORUM DLA RODZINY. Tegoroczne Forum odbyło się 21 listopada w Dniu Pracownika Socjalnego i było doskonałą okazją, aby powiedzieć dziękuję…
Podczas tego Seminarium pani Lidia Zeller – prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie “DLA RODZINY” wręczyła dr Marioli Mirowskiej, prof. UJD specjalny list gratulacyjny, wyrażający uznanie dla pracy i inicjatyw Ambasadora nieMożliwego.

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” realizowany przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Szczególną uwagę zwracamy na moduł „Mieszkanie dla Absolwenta”

„Mieszkanie dla Absolwenta” to program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, dlatego też jesteśmy przekonani, że to właśnie na uczelniach wyższych ten program może znaleźć wielu zainteresowanych.

Rozwój polityki społecznej sprawia, że działania na rzecz godnego życia obywateli stają się coraz powszechniejsze i docierają do obszarów życia publicznego dotąd pomijanych, a czasem wręcz dyskryminowanych. Szczególne miejsce w społeczeństwie należne jest grupom społecznym, które z racji swoich indywidualnych cech i szeroko rozumianych
uwarunkowań, mogą być narażone na jakikolwiek przejaw dyskryminacji, należą do nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osoby starsze. Tym właśnie grupom społecznym dedykowany jest proces deinstytucjonalizacji, o którym chcemy rozmawiać podczas Seminarium: ,,Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”, na które serdecznie zapraszamy.

Seminarium odbędzie się 15.11.2022 r.
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza
w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, sala 121
Auditorium Maximum, w godzinach 10:30-14:30.

Organizatorem Seminarium jest Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD oraz Stowarzyszenie Pracy
Socjalnej Auxilio Venire.

Ramowy program Seminarium
,,Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”

10:30 – 11:00
Powitanie uczestników oraz prelegentów Seminarium i przedstawienie jego przebiegu – dr Mariola Mirowska, prof. UJD – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Uroczyste otwarcie – JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych – Gawrońska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
11:00 – 11:30
Wykład wprowadzający – Charakterystyka usług społecznych – dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
11:30 – 11:50
Przerwa kawowa
11:50 – 14:00
Panel ekspercki „Usługi społeczne – nowa jakość życia osób z niepełnosprawnościami”. Moderator dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
Goście panelu:

 • Obszar polityki społecznej – Justyna Pawlak – dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dr Ryszard Majer, prof. UJD, senator RP, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Obszar zdrowia – Ilona Nawara-Malik zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Obszar edukacji – dr Mariola Mirowska, prof. UJD – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 • Obszar wymiaru sprawiedliwości – Rafał Olszewski Sędzia Sądu Okręgowego, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie.
 • Obszar wsparcia instytucjonalnego – Sebastian Szymonik -Dyrektor Generalny PFRON, Małgorzata Radziszewska – pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON
 • Obszar orqanizacji NGO – Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.

14:00-14:30
Dyskusja, podsumowanie i wnioski.

Podczas Seminarium odbywać się będą imprezy towarzyszące:

 • Dzień Otwarty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami – wystawa sprzętu
  specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami.
  Oferta wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
 • Forum Senioralne – prezentacja wytworów/ produktów organizacji senioralnych.
 • Dzień Pracownika Socjalnego.

Do góry