Jesteś tutaj:

Kategoria: Kadra akademicka

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w ramach umowy cywilno-prawnej (umowa – zlecenie w wymiarze ok. 20 godz. tygodniowo):

Specjalista w zakresie pomocy psychologicznej 
w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Oczekiwane wymagania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy,
 • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie konsultacji psychologicznych skoncentrowanych na konstruktywnym rozwiązywaniu problemów oraz opracowywaniu planów dalszego wsparcia w codzienności edukacyjnej studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami studiującym na UJD,
 • udzielanie porad psychologicznych m.in. w zakresie radzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, stanami lękowymi lub nieśmiałością; przeżywanymi trudnościami w relacjach; racjonalnym korzystaniem z używek; ćwiczeniem koncentracji uwagi i doskonaleniem zapamiętywania w procesie uczenia się,
 • przeprowadzanie i analiza testów psychologicznych,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji niezbędnej dla działalności Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie udzielanego wsparcia

Wymagane dokumenty:

 1. formularz wyceny [do pobrania w tym linku],
 2. życiorys (CV), z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom oraz stosowne zaświadczenia dotyczące kwalifikacji),
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności

Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: bon@ujd.edu.pl lub w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD  ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 z dopiskiem „Oferta pracy” (godziny pracy 8:00-15:00) w terminie do 27.01.2023 r. Wymagane dokumenty: życiorys i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno –Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie)
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22¹§ 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania

Bezpłatne szkolenie dotyczące tworzenia treści, projektowania i programowania stron internetowych i aplikacji mobilnych dostępnych cyfrowo.  

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej www.gov.pl regularnie szkoli w tym zakresie pracowników podmiotów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Szkolenia wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Forma i czas trwania szkoleń

Szkolenie w formie zdalnej. Mają one formę wykładów, z możliwością zadawania pytań trenerowi.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 12:00.

Szkolenia zaplanowane w 2023 r.

 • 17 stycznia – Jak samodzielnie ocenić stan dostępności cyfrowej strony internetowej – Kliknij 17 stycznia, aby dołączyć do szkolenia
 • 14 lutego – Jak samodzielnie ocenić stan dostępności aplikacji mobilnej
 • 14 marca  – Jak przygotować lub zaktualizować deklarację dostępności
 • 18 kwietnia – Jak tworzyć dostępne cyfrowo treści
 • 9 maja – Jak tworzyć dostępne cyfrowo formularze
 • 13 czerwca – Jak publikować dostępne cyfrowo treści w mediach społecznościowych

Informacja dotycząca szkoleń organizowanych przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) dla pracowników i studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) w czwartym kwartale 2022 roku

W dniach 28-29 października oraz 8-9 grudnia br. odbyły się organizowane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami szkolenia dla społeczności akademickiej UJD mające na celu podniesienie wiedzy i świadomości nt. spektrum autyzmu oraz zaburzeń psychicznych
(w tym depresji i zaburzeń lękowych).

chłopiec siedzi i kuli głowę do kolan, malowane akwarelą

Pierwsze ze szkoleń, październikowe, poświęcone było m.in. kryteriom diagnostycznym autyzmu; specyfice funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób neurologicznie nienormatywnych; modelom wspierania osób autystycznych; przywiązaniu osób ze spectrum autyzmu do rytuałów i automatyzmów oraz praktycznym wskazówkom dotyczącym nawiązywania właściwych relacji z osobami autystycznymi.

kobieta patrzy w dal na deszcz, trzymając ręce i głowę na szybie okna

Drugie ze szkoleń, grudniowe, dotyczyło m.in. czynników wpływających na zdrowie psychiczne człowieka; głównych typów zaburzeń psychicznych; objawów depresji (w tym długotrwałego smutku, utraty zainteresowań, braku energii, zaburzeń snu, odczuwaniu niepokoju i lęku, trudności z koncentracją, poczucia bezsensu, myśli samobójczych); wpływu izolacji społecznej na zaburzenia nastroju oraz szczególnie trudnych sytuacji związanych
z zachowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym agresji i wycofaniu społecznemu).

Szkolenia przebiegały w dobrej atmosferze i sprzyjały wymianie doświadczeń między uczestnikami. W pierwszym dniu każdego ze szkoleń, teoretycznym, miała miejsce prelekcja przeznaczona dla wszystkich osób biorących udział w szkoleniach. Natomiast w drugim dniu szkoleń odbywały się warsztaty w grupach, oddzielnie dla studentów i dla kadry akademicko-administracyjnej.

Przewidujemy kolejne edycje szkoleń wiosną 2023 roku.

Rozwój polityki społecznej sprawia, że działania na rzecz godnego życia obywateli stają się coraz powszechniejsze i docierają do obszarów życia publicznego dotąd pomijanych, a czasem wręcz dyskryminowanych. Szczególne miejsce w społeczeństwie należne jest grupom społecznym, które z racji swoich indywidualnych cech i szeroko rozumianych
uwarunkowań, mogą być narażone na jakikolwiek przejaw dyskryminacji, należą do nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osoby starsze. Tym właśnie grupom społecznym dedykowany jest proces deinstytucjonalizacji, o którym chcemy rozmawiać podczas Seminarium: ,,Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”, na które serdecznie zapraszamy.

Seminarium odbędzie się 15.11.2022 r.
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza
w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, sala 121
Auditorium Maximum, w godzinach 10:30-14:30.

Organizatorem Seminarium jest Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD oraz Stowarzyszenie Pracy
Socjalnej Auxilio Venire.

Ramowy program Seminarium
,,Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”

10:30 – 11:00
Powitanie uczestników oraz prelegentów Seminarium i przedstawienie jego przebiegu – dr Mariola Mirowska, prof. UJD – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Uroczyste otwarcie – JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych – Gawrońska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
11:00 – 11:30
Wykład wprowadzający – Charakterystyka usług społecznych – dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
11:30 – 11:50
Przerwa kawowa
11:50 – 14:00
Panel ekspercki „Usługi społeczne – nowa jakość życia osób z niepełnosprawnościami”. Moderator dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
Goście panelu:

 • Obszar polityki społecznej – Justyna Pawlak – dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dr Ryszard Majer, prof. UJD, senator RP, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Obszar zdrowia – Ilona Nawara-Malik zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Obszar edukacji – dr Mariola Mirowska, prof. UJD – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 • Obszar wymiaru sprawiedliwości – Rafał Olszewski Sędzia Sądu Okręgowego, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie.
 • Obszar wsparcia instytucjonalnego – Sebastian Szymonik -Dyrektor Generalny PFRON, Małgorzata Radziszewska – pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON
 • Obszar orqanizacji NGO – Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.

14:00-14:30
Dyskusja, podsumowanie i wnioski.

Podczas Seminarium odbywać się będą imprezy towarzyszące:

 • Dzień Otwarty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami – wystawa sprzętu
  specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami.
  Oferta wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
 • Forum Senioralne – prezentacja wytworów/ produktów organizacji senioralnych.
 • Dzień Pracownika Socjalnego.

Lęk jest jednym z najbardziej nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, który najczęściej pojawia się w sytuacji spodziewanego niepowodzenia lub zagrożenia. Towarzyszą mu różnorodne dolegliwości natury somatycznej, takie jak: przyśpieszone bicie serca, trudności z oddychaniem, wzmożona potliwość. Lęk jest stanem powszechnie przeżywanym i towarzyszącym nam w sytuacjach trudnych. Może stać się zjawiskiem zakłócającym codzienne funkcjonowanie, gdy jego natężenie jest zbyt duże lub wydłuża się czas jego przeżywania bądź, gdy pojawia się w sytuacjach niestanowiących obiektywnego zagrożenia. Poniżej zamieszczamy kilka propozycji książek, które mogą być pomocne w radzeniu sobie z doświadczanym lękiem:

– Padesky, Ch. A., Greenberger D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Bourne E. J. (2011). Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Wells A. (2010). Terapia poznawcza zaburzeń lękowych. Praktyczny podręcznik i przewodnik po teorii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Clark D. A., Beck A. T. (2018). Zaburzenia lękowe. Podręcznik z ćwiczeniami opartymi na terapii poznawczo-bahawioralnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Minden, J. (2021). Ty tu rządzisz. Jak ujarzmić lęk i przestać się zamartwiać. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Serwis www.gov.pl prowadzi bezpłatne szkolenia dotyczące tworzenia treści, projektowania i programowania stron internetowych i aplikacji mobilnych dostępnych cyfrowo.  

Prowadzone są regularne szkolenia w tym zakresie pracowników podmiotów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Szkolenia wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Forma i czas trwania szkoleń

Forma szkoleń jest przeprowadzana tylko zdalnie. Mają one formę wykładów, z możliwością zadawania pytań trenerowi. Szkolenia odbywają w godzinach 9:00 – 12:00.

Szkolenia zaplanowane w 2022 r.

 • 10 maja – Tworzenie dostępnych cyfrowo stron internetowych Kliknij 10 maja, aby dołączyć do szkolenia
 • 14 czerwca – Tworzenie dostępnych cyfrowo treści w mediach społecznościowych
 • 13 września – Zarządzanie dostępnością cyfrową w podmiocie publicznym i organizacji
 • 11 października – Dostępność cyfrowa treści graficznych i multimediów
 • 8 listopada – Tworzenie dostępnych cyfrowo dokumentów
 • 13 grudnia – Zrozumiałość i prosty język

Weź udział w szkoleniu!

Procedura została uproszczona i nie trzeba się wcześniej rejestrować na szkolenie.
Szkolenia odbywają się za pośrednictwem narzędzia MS Teams (wersja przeglądarkowa tego narzędzia lub aplikacja MS Teams).
Organizator zapewnia szczególne formy wsparcia lub przygotowania materiałów w określonej formie. Aby zapewnić takie dostosowanie poinformuj Go o tym co najmniej 2 tygodnie przed szkoleniem.

Zapraszamy także na Dostępne środy

W ostatnią środę każdego miesiąca, on-line, od 12:00 do 13:30 rozmawiamy o dostępności cyfrowej i odpowiadamy na pytania zadawane na żywo.
Spotkanie prowadzi jeden z naszych specjalistów ds. dostępności cyfrowej. Pytanie można zadać głosowo lub na czacie. Szczegóły i terminy najbliższych Dostępnych śród.

źródło: gov.pl

Źródło: www.gov.pl, Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, Dostępność cyfrowa

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami ze spektrum zaburzeń autystycznych (dalej: ASD)

 1. Studenci z ASD potrafią sprostać wymaganiom merytorycznym stawianym pozostałym studentom, ale potrzebują zrozumienia i odpowiedniego dostosowania organizacji kształcenia na uczelni.
 2. Ważna jest świadomość osób prowadzących zajęciach, że studenci z ASD mają problem, by rozeznać się w niepisanych zasadach, które regulują kontakty społeczne oraz właściwie komunikować się (werbalnie i niewerbalnie). Stąd ich zachowanie może być odbierane jako nieadekwatne. W takich sytuacjach warto studentowi wprost przekazać nieoceniającą informację zwrotną, wytłumaczyć jak jego zachowanie jest postrzegane.
 3. Osoby z ASD, aby czuć się bezpiecznie, potrzebują stałości i rutyny, w sytuacji zmian odczuwają silny dyskomfort (lęk, poczucie zagrożenia, złość). Warto zatem zapewnić studentom możliwie przewidywalne warunki, które zminimalizują stres i pozwolą na optymalne korzystanie z zajęć, m. in.: czytelny sylabus, jasne reguły zaliczenia, informowanie o planowanych zmianach.
 4. U osób z ASD występuje dużo większa płynność w rozumieniu tych samych informacji zapisanych niż wypowiadanych przez kogoś. Wynika to z trudności w przetwarzaniu komunikatu mówionego, na który, oprócz treści, dodatkowo składa się kontekst relacyjny, kontakt wzrokowy, mimika. Z tego względu warto przekazywać studentowi wiadomości przede wszystkim w formie pisemnej: skrypty, prezentacje z czytelną strukturą ważności informacji, przedstawienie zagadnień w postaci graficznej; w sytuacji zadań laboratoryjnych – jednoznacznie sformułowane instrukcje. Dobrą praktyką jest wcześniejsze udostępnianie treści wykładu, by student miał bazę wiedzy, którą będzie sukcesywnie poszerzał w trakcie trwania zajęć.
 5. Osoby z ASD mają trudności w zrozumieniu skomplikowanych zwrotów, metafor oraz aluzji, które najczęściej traktują w sposób dosłowny. Ważne, by w czasie zajęć oraz w komunikacji pomiędzy nimi, przekazywane treści były sformułowane w sposób możliwie jednoznaczny i konkretny. Warto upewniać się jak student je zrozumiał np. prośba o sparafrazowanie, zadawanie pytań sprawdzających.
 6. U osób z ASD może występować nadwrażliwość na bodźce (wzrokowe, słuchowe, dotykowe), a w konsekwencji utrudniać efektywną pracę studenta na zajęciach oraz podczas egzaminów. Działaniem wspierającym będzie zadbanie o komfortowe warunki pracy, m. in. możliwość wyboru miejsca w sali podczas zajęć, używania przedmiotów, które chronią przed zakłóceniami sensorycznymi np. ciemne okulary.
 7. Z uwagi na trudności w relacjach społecznych, bardzo ważnym aspektem jest budowanie systemu wsparcia ze strony pozostałych studentów oraz prowadzących zajęcia: zadbanie o atmosferę akceptacji i tolerancji oraz reagowanie na negatywne zachowania wobec studentów z ASD, unikanie obracania w żart zachowań nietypowych, pomoc w integracji studentów – włączanie studentów z ASD w prace grup ćwiczeniowych, naukowych, sportowych, artystycznych i in.
 8. Istotne jest właściwe rozumienie trudnych zachowań osób z ASD (izolowanie się, unikanie kontaktu wzrokowego, uporczywe milczenie, mówienie do siebie) i traktowanie ich jako dostępne sposoby radzenia sobie z przeżywanym napięciem. Izolacja, milczenie, unikanie kontaktu wzrokowego mogą służyć ochronie przed nadmierną ilością bodźców, natomiast mówienie do siebie może pomagać w przepracowaniu problematycznej sytuacji. Aby zminimalizować występowanie opisanych zachowań, warto uwzględnić w ramach zajęć m. in. możliwość indywidualnej pracy studenta oraz dodatkowych przerw.
 9. Wskazane trudności występują u osób z ASD w różnym nasileniu i konfiguracji. Z tego względu każdy student wymaga zindywidualizowanego wsparcia adekwatnego do swoich potrzeb.
 10. Dostosowania najczęściej wymagają egzaminy i zaliczenia: dobór formy ustnej lub pisemnej, wcześniejsze zaznajomienie ze strukturą sprawdzianu, wydłużenie czasu jego trwania, zadbanie o warunki fizyczne (rozpraszające dźwięki/oświetlenie), rozważenie alternatywnych form sprawdzenia wiedzy.
 11. Istotna jest świadomość zasobów, które posiadają osoby z ASD oraz ich wykorzystywanie oraz rozwijanie w procesie studiowania, są to m. in.: analityczny umysł, zdolności pamięciowe, motywacja do zdobywania wysokospecjalistycznej wiedzy, determinacja, by podejmować regularny wysiłek poznawczy oraz odporność na wpływy zewnętrzne w dążeniu do wyznaczonego celu, oryginalność pomysłów, uczciwość i lojalność.

Wczoraj odbył się 3. Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Fundacji Szansa dla Niewidomych od 30 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku i ich bliskich. Jednym z elementów działalności jest wydawanie miesięcznika HELP będącego wizytówką tej organizacji oraz pełniącego funkcje rehabilitacyjną dla swoich beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy studentów oraz wykładowców Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) do podjęcia współpracy z Fundacją. Poszukiwani są autorzy tworzący treści związane ze światem technologii, kultury i sztuki, czy aktualnymi wydarzeniami.
Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborze. Odnośnik do elektronicznej wersji miesięcznika HELP.

Zainteresowanych autorów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: julia.zulawinska@szansadlaniewidomych.org. Wszelkie informacje związane z formalnościami oraz trybem w jakim odbywają się działania można uzyskać poprzez kontakt:
Julia Żuławińska
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Tyflopunkt w Poznaniu
ul. Lindego 6, 60-573 Poznań
tel.: 602454854

Do góry