Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów ostatniego roku studiów lub absolwentów.

Kompleksowe wsparcie studentów z niepełnosprawnościami ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy.

GRUPA DOCELOWA
Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

I etap: od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.
II etap: od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:
tel. 505 104 445
tel. 782 283 470

Źródło i więcej informacji: http://www.stowarzyszenie-klucz.pl/projekt-wspol%EF%AC%81nansowany-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-absolwent-praca-stabilizacja/

Napis z tytułem konferencji, data i miejscowość, logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki, z prawej strony banera zdjęcie zadowolonych osób, mężczyzna na wózku przybija "piątkę" kobicie siedzącej przy biurku
Zdjęcie główne Konferencji Niepełnosprawni na rynku pracy

W dniu 09.11.2022r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej IX edycję konferencji pn. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”.

Temat przewodni tegorocznej edycji to: Zatrudnienie wspomagane sposobem na poprawę aktywności zawodowej OzN.

Rejestracja, wszelkie informacje i szczegółowe programy znajdują się na stronie wydarzenia.

Szanowni Państwo

Udostępniamy link do ankiety dla studentów z niepełnosprawnościami ostatniego roku studiów oraz absolwentom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy i uzyskaniu stabilnego zatrudnienia wraz z bezpłatnym wsparciem w zakresie m.in. certyfikowanych szkoleń zawodowych.

Ankieta ma na celu pozyskanie informacji do realizacji projektu Absolwent planowanego projektu realizowanego przez PFRON dlatego też każda opinia potencjalnego kandydata będzie cenna do opracowania projektu odpowiadającego potrzebom obecnym lub przyszłym absolwentom z niepełnosprawnością z woj. śląskiego.

Należy nadmienić, że obecnie realizowany jest projekt Razem w przyszłość w ramach działania 1.5 PO WER, w którym także oferowana jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Link do ankiety

Rozpoczynamy nabór na szkolenia organizowane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami w dniach 24-25 października 2022 roku („Podniesienie świadomości i wiedzy nt. autyzmu w środowisku akademickim”) oraz 8-9 grudnia 2022 roku („Podniesienie świadomości w zakresie zaburzeń psychicznych w środowisku akademickim”). Szkolenia przewidziane są zarówno dla pracowników, jak i studentów UJD.

Ramowy wykaz zagadnień objętych szkoleniami przekazujemy w załącznikach.

Dysponujemy 40 miejscami na każde ze szkoleń; można zgłosić się na oba szkolenia.

Nabór zakończy się w dniu 20.10.2022 roku (o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń).

Pierwszy dzień szkolenia będzie obejmował wspólną dla wszystkich uczestników część teoretyczną (wykładową), natomiast w drugim dniu przewidziane są dwa równoległe warsztaty szkoleniowe (osobno dla kadry akademickiej i dla studentów). Szkolenia będą się odbywać w godzinach 9.00 – 14.00 lub 10.00 – 15.00, w zależności od dostępności sal w budynku głównym UJD przy ul. Waszyngtona 4/8.

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji między pracownikami i studentami Wydziału oraz o zgłaszanie się do udziału w szkoleniach poprzez wpisanie wymaganych danych do załączonej tabelki i przesłanie jej na adres: bon@ujd.edu.pl

Załączniki:

logotyp z napisem aktywny samorząd, obok ikona graficzna z osobą na wózku na tle obrysu Polski

10 października 2022 r. upływa termin składania wniosków dotyczących Modułu II programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Moduł II pozwala na uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON, które ma stanowić pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski o dofinansowanie powinny być składane za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Dzięki SOW zrobią to Państwo bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

 • zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl
 • posiadać adres poczty elektronicznej,
 • posiadać profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap (dostępny również w bankowości elektronicznej większości banków) lub posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny).

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku za pomocą platformy SOW, wnioski mogą być również składane w formie papierowej. W takiej sytuacji wniosek należy złożyć osobiście lub wysłać pocztąna adres:

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Aleja Niepodległości 20/22 , 42-216 Częstochowa
tel. 34 363 18 19

Treść pochodzi z serwisu internetowego: mops.czestochowa.pl

Grupa uczestników seminarium na tle sali senatu politechniki częstochowskiej
Uczestnicy Seminarium
Fot. dr inż. Tomasz Geisler, prof. PCz

15 września 2022 roku w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej odbyło się seminarium „Współpraca Uczelni Dostępnych 2.0” realizowane w ramach projektu „Politechnika Częstochowska Uczelnią Dostępną”.

W seminarium wzięły udział władze Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawiciele uczelni, instytucji i stowarzyszeń, z którymi Politechnika współpracuje w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (OzN).  

Z ramienia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w spotkaniu, jako prelegent, uczestniczyła kierownik projektu „Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD”, dr Anna Irasiak, a także asystenci edukacyjni BON: mgr Olga Stawska i mgr Andrzej Zembik.

Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń dotyczących problemów, z jakimi spotykają się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności w środowisku akademickim.

Po zakończeniu seminarium miało również miejsce zwiedzanie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Częstochowskiej przy ul. Akademickiej 5.

Szkolenia dotyczące tworzenia treści, projektowania i programowania stron internetowych i aplikacji mobilnych dostępnych cyfrowo i wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na portalu internetowym gov.pl zaplanowano szkolenie w formie zdalnej:

11 października – Dostępność cyfrowa treści graficznych i multimediów

Mają one formę wykładów, z możliwością zadawania pytań trenerowi.
Szkolenia odbywają w godzinach 9:00 – 12:00.

Nie trzeba się wcześniej rejestrować. Wystarczy, że w dniu szkolenia użyjesz linku do szkolenia. Link ten publikujemy najpóźniej tydzień przed terminem szkolenia – pojawia się obok nazwy szkolenia, powyżej, w sekcji “Szkolenia zaplanowane na 2022 r.” 

Szkolenia odbywają się za pośrednictwem narzędzia MS Teams – możesz korzystać z wersji przeglądarkowej tego narzędzia lub zainstalować aplikację MS Teams.

Jeśli potrzebujesz jakiś szczególnych form wsparcia lub przygotowania materiałów w określonej formie, poinformuj nas o tym. Potrzebujemy co najmniej 2 tygodni przed szkoleniem, żeby zapewnić Ci takie dostosowanie. Poinformuj nas zatem o tym wcześniej.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych (tytuł niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu) w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosi:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności 1050,00 zł.
 2. umiarkowany stopień niepełnosprawności 950,00 zł.
 3. lekki stopień niepełnosprawności 850,00 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr R.021.1.25.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w  Częstochowie w roku akademickim 2021/2022 od miesiąca marca 2022 r. do czerwca 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie BON w zakładce Stypendium specjalne lub na stronie Dział Spraw Studenckich UJD.

pionki na szachownicy, w tle student

Serdecznie zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (dalej: UJD) na skorzystanie z oferty dodatkowych zajęć dotyczących nauki języków obcych oraz wychowania fizycznego. Zajęcia są darmowe. Ilość miejsc ograniczona.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej w wersji pdf i docx.

Prosimy o bezpośrednie złożenie wypełnionego formularza w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami, lub za pośrednictwem e-mail: bon@ujd.edu.pl.

Zajęcia z języka obcego

Zajęcia kompensacyjne z języka obcego na poziomie B1 dla studentów rozpoczynających studia
lub
napotykających na trudności w uczeniu się języka na poziome B2 (zajęcia z lektoratu realizowane są wyłącznie na poziomie B2).

Zajęcia z języka obcego (głównie angielskiego, ale również niemieckiego lub rosyjskiego w zależności od potrzeb studentów) w wymiarze godzin 30 w semestrze, przez 2 semestry 4 grupy (w okresie 1 roku akademickiego).
Liczba studentów objętych wsparciem 8 osób.

Liczba osób w grupie 1 (lub 2 ale wyłącznie w przypadku gdy jest to możliwe, podobny zakres niepełnosprawności, podobne potrzeby).

Zajęcia kompensacyjne z języka na poziomie B1 umożliwiłyby nadrobienie ewentualnych zaległości słownikowych lub gramatycznych, przeprowadzenie ćwiczeń konwersatoryjnych lub innej pomocy zależnej od indywidualnych potrzeb uczestnika, oraz przygotowanie do zajęć w ramach lektoratu na poziomie B2.

W trakcie zajęć wykorzystywany będzie nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie zakupiony w ramach projektu.

4 grupy x 2 semestry x 30h = 240h

Zajęcia z wychowania fizycznego

Planowane zajęcia skierowane są do wszystkich osób z niepełnosprawnościami studiujących w UJD, przez cały okres trwania studiów:

 1. Trening funkcjonalny dla osób z niepełnosprawnością
  Miejsce zajęć: siłownia Akademickiego Centrum Sportowego UJD
  Ilość godzin: 120 (zajęcia po 2 godziny dydaktyczne, dwa razy w tygodniu, w semestrze zimowym i letnim)
 2. Gry klubowe dla osób z niepełnosprawnością
  Miejsce zajęć: sala gier klubowych Akademickiego Centrum Sportowego UJD
  Ilość godzin: 120 (zajęcia po 2 godziny dydaktyczne, dwa razy w tygodniu, w semestrze zimowym i letnim)

Razem: 240 godzin dydaktycznych. Zajęcia te prowadzić będzie 3 przeszkolonych pracowników UJD.

W trakcie zajęć wykorzystywany będzie nowoczesny sprzęt treningowy i do gier klubowych zakupiony w projekcie.

Zajęcia organizowane i finansowane w ramach projektu „Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD” POWR.03.05.00-00-A037/1   

logotypy europejskie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dla studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z dobrą znajomością języka angielskiego.

Na dzień dzisiejszy poszukujemy kandydatów na stanowisko Tester aplikacji

Zakres obowiązków:

 • Testowanie rozwiązań przed wdrożeniem na serwery produkcyjne (Aplikacje internetowe, Aplikacje mobilne)
 • Opis oraz dodawanie zgłoszonych tematów, zadań i błędów do systemu Jira
 • Prowadzenie i nadzorowanie listy zleconych zadań i komunikacja w języku angielskim do spółek zagranicznych
 • Tworzenie opisów zrealizowanych zadań ze screnami + tłumaczenie na angielski
 • Wprowadzenie kluczy tłumaczeń – nadzorowanie tłumaczeń systemów
 • Nadzorowanie zgłoszeń błędów i wsparcie techniczne użytkowników
 • Wsparcie przy tworzeniu instrukcji do systemu

Nasze oczekiwania:

 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel, Word)
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość zagadnień IT, WWW, PHP
 • Znajomość narzędzi Jira, Slack, Power BI mile widziana
 • Doświadczenie w testowaniu aplikacji mile widziane

Oraz kolejna oferta pracy na stanowisku Młodszy specjalista ds. obsługi klientów z j. angielskim.

Główne zadania na stanowisku:

 • Obsługa Klientów firmy w języku polskim i angielskim
 • Administracja, przesyłanie ofert, negocjacje, informowanie klientów o wynikach zamówienia,
 • Wspomaganie działu księgowości w zakresie wyjaśniania zapytań o faktury i płatności
 • Współpraca z innymi działami firmy w zakresie bieżących zamówień.
 • Przygotowywanie sprawozdań, zestawień, podsumowań w ramach działań zleconych przez przełożonych

Oczekiwania:

 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Excel, Word, Outlook),
 • Wysoka kultura w komunikacji z klientem
 • Odpowiedzialność i samodzielność
 • Analityczne myślenie:
 • Podzielność uwagi i odporność na stres, umiejętność prowadzenia wielu projektów równocześnie
 • Terminowość i skrupulatność
 • Komunikacja i umiejętność pracy zespołowej

Monika Bieniek

Specjalista ds. personalnych
+48 730 103 389
monika.bieniek@aoz.pl
www.aoz.pl

Do góry