Katalog form wsparcia

Adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające studentowi czy doktorantowi możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich, uwzględniające sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Wszelkie adaptacje ustalane są indywidualnie we współpracy studenta z pracownikiem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON), z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności względem obowiązków akademickich jak też poszczególnych egzaminów i zaliczeń. Adaptacje dotyczą wyłącznie formy kształcenia, egzaminów i zaliczeń, a nie obowiązującej treści merytorycznej. Zgodę na zastosowanie wybranych rozwiązań musi wyrazić także Dziekan odpowiedniego wydziału. Ze względu na konieczność zastosowania formalnych procedur, prosimy studentów o zgłaszanie się do BON najpóźniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Katalog przykładowych form dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

 • indywidualna organizacja studiów,
 • uczestnictwo tłumacza języka migowego w zajęciach, wykładach, pracach kontrolnych, zaliczeniach i egzaminach,
 • obecność asystenta edukacyjnego lub osobistego osób z niepełnosprawnościami podczas zajęć, wykładów, prac kontrolnych, zaliczeń i egzaminów,
 • indywidualne ustalanie terminów zaliczeń i egzaminów z prowadzącymi zajęcia,
 • odpowiednie dostosowanie zasad uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów,
 • wydłużenie czasu trwania egzaminów,
 • zmiana formy egzaminu z ustnej na pisemną lub odwrotnie,
 • przeprowadzenie egzaminu w osobnej sali,
 • przekazywanie tematów pisemnych prac zaliczeniowych z odpowiednim wyprzedzeniem lub indywidualne ustalanie terminów ich oddawania,
 • przekazywanie tematów pisemnych prac zaliczeniowych z odpowiednim wyprzedzeniem, aby student miał wystarczającą ilość czasu na ich przygotowanie,
 • dzielenie zadań na mniejsze części,
 • dopuszczenie zwiększonej absencji na zajęciach wraz z możliwością indywidualnego zaliczania zaległości,
 • możliwość przygotowania pisemnego konspektu odpowiedzi w czasie egzaminu ustnego,
 • możliwość korzystania z krótkich przerw podczas egzaminu,
 • rozłożenie w czasie egzaminów podczas sesji,
 • w przypadku egzaminów z obszernego materiału możliwość podziału go na części,
 • otrzymywanie materiałów dydaktycznych od prowadzących zajęcia w formie pisemnej lub zaadoptowanej (np.  audio),
 • wyznaczenie odpowiedniego miejsca w sali w trakcie trwania zajęć (dotyczy osób z niepełnosprawnościami ruchową, niedowidzących lub niewidzących, niedosłyszących lub głuchych),
 • nagrywanie przebiegu zajęć na urządzeniach rejestrujących dźwięk, po złożeniu oświadczenia o wykorzystaniu zarejestrowanego materiału wyłącznie na użytek własny,
 • zmiana grupy ćwiczeniowej, laboratoryjnej, konwersatoryjnej itp. po wyrażeniu zgody przez dziekana,
 • szkolenia z zakresu rozwoju i doskonalenia kompetencji miękkich, takich jak: techniki uczenia się, zarządzanie czasem, techniki radzenia sobie ze stresem,
 • systematyczne spotkania z doradcą edukacyjnym lub inną osobą odpowiedzialną za wspieranie procesu studiowania,
 • konsultacja psychologiczna lub psychiatryczna (w uzasadnionych przypadkach),
 • dostosowanie organizacji zajęć wychowania fizycznego do możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • wypożyczenie sprzętu specjalistycznego lub inne wsparcie technologiczne,
 • możliwość korzystania z dodatkowego oświetlenia.