Zasady adaptacji procesu dydaktycznego

Na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr R021.1.19.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 lutego 2021 roku (PDF, 1.33 MB) adaptacje procesu dydaktycznego przyznawane są na wniosek studenta czy doktoranta, na semestr lub rok akademicki, w zależności od jego sytuacji zdrowotnej.

 1. Wniosek należy złożyć w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) Uniwersytetu Humanistczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem skorzystania z adaptacji. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, o ile rodzaj planowanej adaptacji umożliwia jej wprowadzenie pomimo upływu terminu.
 2. Wniosek powinien zawierać aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia i jego związek z wnioskowanymi adaptacjami.
 3. Jeśli doradca edukacyjny BON UJD uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą do rozpatrzenia wniosku, może zwrócić się do wnioskującego studenta czy doktoranta z prośbą o uzupełnienie dokumentacji lub o dodatkową konsultację w BON (a w uzasadnionych przypadkach również o konsultację specjalistyczną w odpowiednim terminie wyznaczonym przez BON).
 4. BON może negatywnie zaopiniować wniosek studenta czy doktoranta, gdy przedstawiona dokumentacja lub wynik konsultacji specjalistycznej nie potwierdzają związku między rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia a trudnościami w wypełnianiu obowiązków związanych z realizacją procesu dydaktycznego lub prowadzeniu badań naukowych.
 5. Zaopiniowany wniosek studenta czy doktoranta BON przekazuje niezwłocznie do właściwego Dziekana Wydziału lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej UJD.
 6. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania adaptacji podejmuje:
  • w odniesieniu do studentów – Dziekan Wydziału;
  • w odniesieniu do doktorantów – Dyrektor Szkoły Doktorskiej UJD.
 7. O rozstrzygnięcie wniosku student lub doktorant jest powiadamiany przez właściwy dziekanat lub sekretariat jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. Kopia rozstrzygnięcia doręczana jest do BON w terminie umożliwiającym wdrożenie adaptacji.
 8. Po otrzymaniu rozstrzygnięcia BON przesyła do właściwego dziekanatu lub sekretariatu jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie szczegółowe zalecenia dotyczące adaptacji dla danego studenta czy doktoranta.
 9. Dziekanat lub sekretariat jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie przesyła szczegółowe zalecenia dotyczące adaptacji do nauczycieli akademickich lub osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentem czy doktorantem.
 10. Student  czy doktorant po przesłaniu przez dziekanat lub sekretariat zaleceń do wykładowców i egzaminatorów omawia z nimi, we współpracy z BON, szczegóły organizacyjne dotyczące realizacji poszczególnych adaptacji.
 11. Każda sytuacja osoby ubiegającej się o przyznanie adaptacji procesu dydaktycznego rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans oraz racjonalnego dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 12. Wszystkie osoby uczestniczące w procedurze przyznawania adaptacji zobowiązane są do ochrony wrażliwych danych związanych z niepełnosprawnościami lub stanem zdrowia wnioskującej oraz do nieujawniania ich osobom nieuprawnionym. Szczegółowa dokumentacja złożona przez osobę ubiegającą się o przyznanie adaptacji, w tym specjalistyczna dokumentacja medyczna, przechowywana jest w BON i może być okazana na życzenie właściwemu Dziekanowi Wydziału lub Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UJD przez doradcę edukacyjnego.
 13. W przypadku odmowy przyznania adaptacji student lub doktorant ma prawo do odwołania się w formie pisemnej w ciągu 14 dni do Prorektora ds. Rozwoju. Rozstrzygnięcie Prorektora ds. Rozwoju w tej sprawie jest ostateczne.