Aktualności

Deklaracja dostępności Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • brak poprawnego wyświetlania elementów graficznych po zmianie orientacji wyświetlania strony,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • zastosowano nieprawidłowy współczynnik kontrastu niektórych treści w stosunku do tła,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Wyłączenia

 • Pliki opublikowane przed 23 września 2018 roku podlegają wyłączeniu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze, na prawo za portiernią zlokalizowaną przy wejściu głównym na Uczelnię.

Kontakt:

Skargi i odwołania

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, bon@ujd.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3784304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Częstochowa, Waszyngtona 4/8, Rektorat, Główna Siedziba Uczelni

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne – schody z pochwytami, dla osób pełnosprawnych i z lekką dysfunkcją ruchową.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku 30 m w lewo od wejścia głównego.

Znajduje się tam pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi są aluminiowe, z klamką do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada platformę dla niepełnosprawnych z poziomu parteru na I piętro

w segmencie B – kierunek w lewo od wejścia głównego lub od strony podjazdu

oraz windę w segmencie C – kierunek w prawo od wejścia głównego,

w pełni dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu, wzroku.

Winda posiada informacje dotykową w alfabecie Braille’a, elementy sterowe wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczony na poziomie ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi dźwigów zamykają się i otwierają automatycznie, posiadają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. Dźwigi wyposażone są w sygnalizację dźwiękową informującą o położeniu kabiny. Winda jest z poziomu parteru do 7 piętra.

Jest możliwość dostania się do większości pomieszczeń na poszczególnych piętrach z ograniczeniem na piętrach II, III i IV – niedostępność dotyczy przejść z segmentu C do D.

Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnościami (AON)

jest możliwe po uprzednio złożonym wniosku w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29, tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią usytuowaną przy wejściu głównym UJD).

W Biurze znajduje się pokój wyciszeń, przystosowany dla osób z małymi dziećmi.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W obiekcie znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

W Auli na I piętrze zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia sygnału głosowego.

W budynku mieści się Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, z pokojem wyciszeń – na parterze, pokój 29, kierunek w prawo od wejścia głównego, za portiernią.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo w kolorze niebieskim, wjazd na parking od strony ulicy Waszyngtona.

Wstęp z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania
z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowaną wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania).

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29, tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Ewakuacja

Budynek zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru – ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, co pozwala osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się, osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z asystentem osoby niepełnosprawnej (AON) nr tel. 34 3784304, podając miejsce przebywania, a następnie oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością oraz na ich zatrudnianie. Wśród realizowanych programów są takie, z których mogą skorzystać osoby uczące się.

Więcej informacji na temat obecnie realizowanych programów.


Dane teleadresowe Śląskiego Oddziału PFRON

Pl. Grunwaldzki 8-10/8,
40-950 Katowice

tel. 032 203 68 35; 032 786 96 02;
fax: 032 786 96 02

e-mail: katowice@pfron.org.pl


Dofinansowanie kosztów studiowania z PFRON (pdf, 93 KB)

Szanując niezależność osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawa (w tym prawo do prywatności) pomoc BON udzielana jest osobom, które same się o nią zwrócą. W tym celu zapraszamy do wypełnienia wniosku o przyznanie wsparcia dla studentów i doktorantów znajdującego się poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Wolontariusz ma prawo do zawarcia porozumienia z podmiotem, na rzecz którego wykonuje świadczenia. Jeśli pracuje krócej niż 30 dni, porozumienie może być ustne (natomiast na żądanie wolontariusza może być sporządzone na piśmie), natomiast powyżej 30 dni musi być zawarte na piśmie.
 2. Korzystający ze świadczeń wolontariusza na jego prośbę musi wydać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy i jej zakresie oraz opinię na temat wykonania.
 3. Każdy wolontariusz, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ma prawo do ubezpieczenia w tym zakresie. Jeśli jego świadczenie trwa nie dłużej niż 30 dni, ubezpieczenie NNW opłaca korzystający. Podobnie w przypadku zawarcia porozumienia na czas nieokreślony – korzystający wykupuje polisę NNW na pierwszych 30 dni. W przypadku porozumienia na czas określony powyżej 30 dni obowiązek wynikający z tego ubezpieczenia przejmuje na siebie państwo. Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, wolontariusz ma prawo do takich samych świadczeń jak pracownik etatowy, łącznie z rentą wypadkową. Wypłaty świadczeń dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych po przedstawieniu przez poszkodowanego wniosku wraz z dokumentacją dotycząca wypadku.
 4. Wolontariusz ma prawo do zwrotu kosztów podróży i delegacji służbowych na takich samych zasadach jak pracownicy etatowi. Ustawa daje jednak wolontariuszowi prawo zwolnienia organizacji z obowiązku zwrotu ww. kosztów. Zwolnienie to musi zostać sporządzone na piśmie.
 5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanym świadczeniem.
 6. Wolontariusz powinien być informowany o swoich prawach i obowiązkach.
 7. W przypadku wydelegowania wolontariusza za granicę przysługuje mu prawo do odpowiednich świadczeń i pokrycia innych kosztów, chyba że umowy międzynarodowe wprowadzałyby inne zasady (art. 48).

Ustawa “otwiera” także inne możliwości dla wolontariuszy. Ich realizacja jednak zależy wyłącznie od dobrej woli instytucji korzystającej ze świadczeń ochotnika. Wśród nich można wymienić:

 1. Możliwość opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego, ale tylko w przypadku, gdy wolontariusz z żadnego innego tytułu nie ma prawa do świadczeń zdrowotnych (art. 46 pkt 1);
 2. Organizacja może zwrócić wolontariuszowi, inne niż delegacja służbowa, koszty poniesione w związku z wykonywanym świadczeniem (art. 45 pkt pkt 2);
 3. Organizacja może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy związane z rodzajem świadczeń opisanych w porozumieniu (art. 45 pkt 3).

Opracowanie na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Katarzyna Mazurkiewicz

Do góry